You want to order larger amount of products?

Write to us

Wholesale order service

+ 48 500 245 599

Terms & Conditions

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Allbag Tomasz Woźniak z siedzibą w Wadowicach  przy ul. Lwowskiej 87, 34-100 Wadowice. Numer NIP: 551-250-65-44, prowadzącą sprzedaż toreb ekologicznych za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.eko-ue.pl

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej AllBag.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.eko-ue.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.


2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – AllBag nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) AllBag zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.


3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego AllBag jest sprzedaż toreb ekologicznych za pośrednictwem Internetu.


5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.eko-ue.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do  sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

d) Zapłata za torby ekologiczne uiszczana jest na podany rachunek bankowy AllBag. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

e) Pracownik AllBag informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.


6. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.


7. Dostawa

a) Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i następuje za pomocą firmy kurierskiej GLS, Inpost i Poczta Polska, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dostawa towarów trwa od 2 do 5 dni.

b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

c) Termin realizacji złożonych zamówień to 48 godzin w przypadku toreb bez nadruku, w przypadku toreb z nadrukiem, w zależności od rodzaju torebki, termin realizacji to 7-28 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie AllBag.

d) W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310


8. Wady, zwroty

a) Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Allbag przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej,

 

b) Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Allbag Tomasz Woźniak, ul. Lwowska 70A, 34-100 Wadowice lub adres e-mail: mikolaj@allbag.pl Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

 

c) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Allbag Tomasz Woźniak, ul. Lwowska 70A, 34-100 Wadowice. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Allbag Tomasz Woźniak świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

d) AllBag nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.